Privaatsuspoliitika

Internetipoe www.thymuskin.lt privaatsuspoliitika:

1. Mõisted

Privaatsuspoliitikas kasutatud mõisteid tuleb mõista nii, nagu on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses nr (EL) 2016/679, (edaspidi määrus). 

2. Üldsätted

 1. Peale ostja kinnitamist (valides kauba ostmisel „Olen ​​reeglite ja privaatsuspoliitikaga tutvunud ja nendega nõus“) on privaatsuspoliitika pooltele siduv juriidiline dokument. Dokumendis sätestatakse ostja ja müüja õigused ning kohustused, kaupade ostmise ja nende eest tasumise tingimused, kaupade kättetoimetamise ja tagastamise kord, isikuandmete kogumine ja säilitamine, poolte vastutus ja muud veebipoes www.thymuskin.lt kaupade ostu – müügiga seotud sätted.
 2. Isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist reguleerib privaatsuspoliitika, Andmekaitse üldmäärus, Leedu Vabariigi Isikuandmete kaitse seadus ja muud õigusaktid.
 3. Müüja jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat igal ajal muuta, parandada või täiendada, võttes arvesse õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Uuendatud privaatsuspoliitika jõustub alates selle avaldamisest veebilehel.
 4. Veebipood www.thymuskin.lt on asutatud UAB UCB1 poolt ja on ettevõtte omand. Isikuandmete töötleja rekvisiidid:
  Registrikood: 302530178;
  Tegevuskoha aadress: Kęstučio g. 38, Kaunas, LT–44310;
  E-posti aadress: info@thymuskin.lt;
  Tel: 837 320717; 8 689 00276.
 5. Ettevõte kohustub müüma kaupa füüsilistele isikutele, kes on vähemalt 18-aastased. Kui olete alla 18-aastane, saate osta ainult vanema või eestkostja nõusolekul.

3. Veebipoes andmete esitamine

 1. Tellimuse registreerimisvormis peab ostja esitama enda kohta täpsed, õiged ja terviklikud andmed. Kui ostja esitab ebatäpseid, valesid või eksitavaid andmeid, on müüjal õigus tühistada ostja registreering või piirata ostja juurdepääsu veebipoele. Kui ostja andmed muutuvad, palume neid viivitamatult uuendada.
 2. UAB UCB1 austab klientide ja ostjate õigust privaatsusele ning töötleb klientide ja ostjate isikuandmeid kaubatellimuste töötlemiseks, kauba esitlemise ja / või kohaletoimetamisega seotud küsimuste lahendamiseks ja muude lepinguliste ja / või Leedu Vabariigi õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 3. Tellimuse esitamisel peab ostja näitama ära oma:
  Ees- ja perekonnanime;
  E-posti aadressi;
  Elukoha aadressi;
  Tarneaadressi (kui soovib kaupa kätte saada teisel aadressil);
  Telefoninumbri;
  Allahindluskoodi (olemasolu korral);
  Makseteabe;
  Ettevõtte (töökoha) nime (kui soovib kohaletoimetamist töökohale).
 4. Ostja mitteisikuandmeid ehk andmeid, mis on seotud ostja ostetud kaubaga, võib müüja kasutada statistilistel eesmärkidel. Selline statistiliste andmete kogumine ei võimalda ostja isikut otseselt ega kaudselt tuvastada.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. UAB UCB1 ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega kehtestatud juhtudel ja korras, nt Leedu Vabariigis tegutsevatele kohtutele, kohtutäituritele, õiguskaitseasutustele, riiklikule maksuametile või teistele õigustatud huvi omavatele kolmandatele isikutele. Ostja kontaktandmed võidakse edastada meie partneritele, kes osutavad tarneteenust või muid ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid.

5. Andmete säilitamise aeg

 1. UAB UCB1 töötleb ja säilitab ostja esitatud isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik kaupade tellimuste töötlemiseks või vajaduse korral ostjaga ühenduse võtmiseks.
 2. Isikuandmeid võidakse säilitada ettenähtust kauem kui: tekib põhjendatud kahtlus, et toimunud on ebaseaduslik tegevus, mille kohta on läbiviidav uurimine; isikuandmed on vajalikud vaidluse või kaebuse lahendamiseks või muudel seaduses sätestatud juhtudel.

6. Küpsised (ingl cookies)

 1. Selleks, et pakkuda teile meie veebilehel sobivaid teenuseid, salvestame teie arvutisse (seadmesse) teavet (küpsiseid, ingl cookies). Need on väikesed teabeelemendid, mis salvestatakse teie veebibrauserisse. Need aitavad isikuandmete töötlejail tuvastada teid kui konkreetse veebilehe eelmist külastajat ja salvestada teie veebilehe külastuse ajalugu. Küpsiste abil tagatakse veebilehe tõrgeteta toimimine, mis võimaldab salvestada statistikat veebilehe külastuste kohta, mille edasisel analüüsimisel on isikuandmete töötlejail võimalus oma veebipoodi täiustada, muuta selle kasutamine teile mugavamaks.
 2. Te saate teavet (küpsiseid) igal ajal vaadata, samuti on teil õigus kustutada mõned või kõik meie salvestatud küpsised või mitte lubada teabe (küpsiste) salvestamist ja kasutamist oma arvutis (seadmes). Kuid arvestage sellega, et kui kustutate vajalikud küpsised (mis on meie veebilehe põhifunktsioonide töötamiseks hädavajalikud), ei pruugi mõned veebilehe funktsioonid teile kättesaadavad olla.

7. Teie õigused

 1. Tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse.
 2. Igal ajal muuta ja / või ajakohastada registreerimisvormil esitatud teavet, pöördudes isikuandmete töötleja poole veebilehel näidatud kontaktandmetel.
 3. Nõuda esitatud isikuandmete parandamist ja täiendamist.
 4. Tühistada antud nõusolekud isikuandmete töötlemiseks eesmärkidel, milleks nõusolekud anti.
 5. Nõuda oma andmete hävitamist või töötlemise peatamist (välja arvatud säilitamine). 
 6. Nõuda isikuandmete töötlejalt andmete töötlemise piiramist. 
 7. Õigus andmete ülekandmisele.

8. Privaatsuspoliitika muutmine

 1. UAB UCB1 jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta, teavitades sellest veebipoes. Kui ostja kasutab pärast tingimuste muutmist veebipoe www.thymuskin.lt pakutavaid teenuseid, loetakse, et ta on tingimuste muudatustega nõustunud.
  Teabe kõigi UAB UCB1 privaatsuspoliitika muudatuste kohta avaldame veebipoe kodulehel ja vajaduse korral ka mujal.

9. Lõppsätted

 1. Privaatsuspoliitikale kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust. Kõik selle poliitika rakendamisega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse lahkarvamused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras. Kui teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke müüjaga ühendust meili teel info@ucb1.lt
 2. Veebipoes www.thymuskin.lt esitatud teavet on keelatud kopeerida ja avaldada ilma UAB UCB1 kirjaliku nõusolekuta.
 3. UAB UCB1 on registreeritud isikuandmete töötlejate riiklikus registris, talle on antud andmete töötleja identifitseerimiskood P6762.